Usługi detektywistyczne

ORANGECHIP.PL Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750616 oraz na podstawie wpisu do działalności regulowanej MSWiA w zakresie usług detektywistycznych o numerze RD-72/2019. Posiada licencję na usługi detektywistyczne numer 0007109. Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

OrangeChip.pl Sp. z o.o.

Mołdawska 9

02-127 Warszawa

NIP: 7010868330

kontakt:  (22) 253 34 24, 601 387 855

e-mail: piotr@orangechip.pl

mbank 24 1140 2004 0000 3002 7807 8561